Skip to main content

Polityka prywatności

1. Sławomir Woś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NAN Group, Lędowo Cottage Sylwia Woś” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83 – 000), przy ul. Powstańców Warszawy 69  (dla ułatwienia dalej zwany: „ohsoyou.pl”), będący operatorem platformy handlowej dostępnej pod adresem www.ohsoyou.pl (dla ułatwienia dalej zwana: „Ohsoyou.pl”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Ohsoyou.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Ohsoyou.pl, skontaktuj się z Ohsoyou.pl (adres mailowy znajduje się w części XII tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci informacji związanych z nabyciem usług za pośrednictwem Ohsoyou.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Ohsoyou.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej Ohsoyou.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie treści i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Ohsoyou.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.

3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania Konta (w przypadku transakcji na Ohsoyou.pl dokonywanych bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta na podstawie w związku z tymi transakcjami), a także później, w związku z aktywnościami i transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Ohsoyou.pl przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta.

4. Korzystanie przez Ciebie z Ohsoyou.pl lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu Ohsoyou.pl.

5. Klikając w linki zamieszczone na platformie Ohsoyou.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Ohsoyou.pl i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Ohsoyou.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Ohsoyou.pl.

1. Dane Konta i dane profilowe: Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 1) poniżej:

– adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska, numeru telefonu; adresu e-mail, hasła, telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie, NIP (w przypadku konta firma).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Ohsoyou.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych na przykład ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

1) w przypadku dokonywania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, konieczne jest podanie przez Ciebie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Ohsoyou.pl w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym;

Podanie konta e-mail powoduje automatyczne założenie konta niezbędnego do dalszego korzystania z serwisu i otrzymywania newsletterów. Numer telefonu jest niezbędny dla wynajmującego do rozwiązania wątpliwości w przypadku problemów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

2) użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich profilach, na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

2. Transakcje: Ohsoyou.pl w ramach platformy Ohsoyou.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Użytkownikom zawarcie umowy oraz jej realizację, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Wynajmującymi i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Ohsoyou.pl w ramach platformy Ohsoyou.pl.

3. Obsługa Użytkownika: Ohsoyou.pl w ramach platformy Ohsoyou.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Ohsoyou.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Kupić Kamagra 100 mg oryginał bez recepty z apteki

4. Formularz kontaktowy: Ohsoyou.pl w ramach platformy Ohsoyou.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Ohsoyou.pl oraz oferującymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy Ohsoyou.pl oraz Ohsoyou.pl Lokalnie. Dane te są niezbędne do umożliwienia Ohsoyou.pl kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Ohsoyou.pl.

Udostępniany przez Ohsoyou.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Ohsoyou.pl. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, Ohsoyou.pl gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. Ohsoyou.pl może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).

5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Ohsoyou.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Ohsoyou.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP, (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Ohsoyou.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Ohsoyou.pl.

6. Ankiety: W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Ohsoyou.pl, Ohsoyou.pl zbiera od Użytkowników dane osobowe. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Ohsoyou.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych.

7. Konkursy: Od czasu do czasu w Ohsoyou.pl – organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Ohsoyou.pl do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

8. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Ohsoyou.pl – organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Ohsoyou.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Adres IP, pliki cookies, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Ohsoyou.pl może gromadzić w ramach usług platformy Ohsoyou.pl, dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Ohsoyou.pl wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo w polityce plików cookies.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

1. Ohsoyou.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Ohsoyou.pl w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:

1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Ohsoyou.pl;

2) zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Użytkownika;

3) zapewnienia obsługi Konta i Transakcji Użytkownika na platformie Ohsoyou.pl i rozwiązywanie problemów technicznych;

4) realizacji umów zawartych z innymi Użytkownikami na platformie Ohsoyou.pl, wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

5) kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon.

6) obsługi reklamacji na platformie Ohsoyou.pl;

7) obsługi próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

o Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.

o Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ohsoyou.pl, którym jest:

1) monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane treści oraz zarządzanie ruchem na platformie Ohsoyou.pl;

2) dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Ohsoyou.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na Ohsoyou.pl;

3) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Ohsoyou.pl lub usług bądź towarów osób trzecich;

4) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;

5) zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie Ohsoyou.pl;

8) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Ohsoyou.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

9) przeprowadzanie ankiet, badań i analiz platformy Ohsoyou.pl, między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

10) obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

11) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

12) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

13) prowadzenie analiz statystycznych;

14) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

15) zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż:

a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,

c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,

d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,

f) oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Gdy się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

2)  organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

3) nadania indywidualnego charakteru ustawieniom Twojego Konta, w przypadku jeśli umieścisz w nim swoje zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar) lub jeśli udostępnisz je Ohsoyou.pl w sytuacji logowania do Ohsoyou.pl poprzez usługę zewnętrzną.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

Ohsoyou.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Ohsoyou.pl, danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów biznesowych.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja

1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również, gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Ohsoyou.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 powyżej, przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Użytkowników, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im przez RODO. Dokument ten szczegółowo opisuje, w jaki sposób Użytkownicy mogą wykonać swoje prawa wobec Ohsoyou.pl.

3. Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, np. za pomocą adresu e-mail: redakcja@ohsoyou.pl.

Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie danych

1. Ohsoyou.pl może przekazać następującym podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników wyłącznie za zgodą zainteresowanych Użytkowników albo w oparciu o uzasadniony interes Ohsoyou.pl:

1) innym serwisom internetowym prowadzonym przez Ohsoyou.pl;

2) podmiotom współpracującym z Ohsoyou.pl prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne);

3) podmiotom współpracującym z Ohsoyou.pl prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne) umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach, w celu zbierania opinii o transakcjach zawartych na Ohsoyou.pl, w drodze ankiet.

2. Ohsoyou.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia nam usług przez te podmioty). W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Ohsoyou.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności;

Zakres współpracy obejmuje:

1) przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na urządzeniu Użytkownika, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie;

2) prowadzenie postępowań windykacyjnych.

3. Ohsoyou.pl może udostępnić dane Użytkowników innym podmiotom (takim jak m.in. firmy realizujące usługi dostawy towarów), gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej przez nich umowy z Użytkownikami albo w celu wsparcia lub usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych na Ohsoyou.pl.

W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe Użytkowników mogą stać się odrębnymi administratorami ich danych osobowych.

4. Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Ohsoyou.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

5. Ohsoyou.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Ohsoyou.pl w walce z oszustwami i nadużyciami w Ohsoyou.pl, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Ohsoyou.pl.

6. W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności Ohsoyou.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Ohsoyou.pl.

8. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Ohsoyou.pl przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów.

10. Ohsoyou.pl może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Ohsoyou.pl lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:

1. Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

2. Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Ohsoyou.pl oferowanych w ramach Ohsoyou.pl;

zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Ohsoyou.pl i zwracając się na adres: redakcja@ohsoyou.pl.

Wszystkie zbierane przez Ohsoyou.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Ohsoyou.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część IX Okres przechowywania danych osobowych

1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez okres 2 lat liczone od dnia zawarcia umowy najmu, do czego dochodzi na skutek dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach Ohsoyou.pl.

2. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku (awatara) przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej

3. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

4. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Ohsoyou.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Zmiana postanowień

W razie konieczności Ohsoyou.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności.

Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: redakcja@ohsoyou.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Ohsoyou.pl, NAN Group, Lędowo Cottage Sylwia Woś, ul. Powstańców Warszawy 69, 83 – 000 Pruszcz Gdański.